TERUG

Res. Kapitein P. Kok..

C.-5-15 Dep.Bat.

 

 

 

15e Depot Bataljon.
5e Compagnie

Vrijdag 10 mei 1940 te ca.6.30 uur werd van den Depot-Commandant Luitenant-Kolonel Sieperda het mondelinge bevel ontvangen met de compagnie op te rukken naar den Haagschen Schouw. teneinde de Duitschers te verjagen Te ca. 7.00 werd uitgerukt en de volgende uitgangsopstellingen ingenomen.

1e Sectie onder Res. 1e Luit. v.d.Steen aan Hooge Rijndijk N.W. van den spoorweg Den Haag - Leiden,

2e Sectie onder Res,1e Luit. Wassenaar aan Hoogen Morschweg N.W. van den Spoorweg Den Haag-Leiden.

Kaderopleiding 1940/II onder 2e Luit. Zwerver aan Lagen Morschweg N.W. van den Spoorweg den Haag- Leiden.

3e Sectie onder Vaandrig Verschuren ca. 200 a achter de 2e sectie aan den Hoogen Morschweg.

De 1e Sectie kwam onder vijandelijk vuur tusschen de Vink en de Schenkbrug en is doorgedrongen tot aan den grooten weg naar Den Haag, waar het vuur zoodanig was, dat de voorwaartsche beweging gestaakt moest worden. Bij aankomst bij den grooten weg, nabij den Haagschen Schouw, sneuvelde dpl. soldaat v.d.Beek en werden de dpl. soldaten Minnaard, Kortland en Lübbrink gewond.

De 3e Sectie (Reserve) heeft toen bevel ontvangen, zich over de brug bij den Haagschen -Schouw naar de Z.W. zijde van den Rijn te begeven, teneinde de 1e sectie te steunen. Bij een poging den weg over te trekken, werd de Sergt, v.d. Ham zwaargewond, aan welke verwonding hij den volgenden dag overleden is. De dpl. soldaat Kriens W. werd gewond, terwijl hij op weg was een bericht van C.- 1e Sectie over te brengen.

De 1e en 3e sectie hebben hierop het terrein tusschen den Haagschen Schouw en Schenkbrug bezet ter verhindering van vijandelijke aanvallen uil N.W., Z.W. en Z.O. richting,

De 2e Sectie ontving vuur bij het naderen van de brug bij den Haagschen Schouw; tezamen met een groep van andere onderdeelen, welke reeds ter plaatse waren. heeft de korporaal Koot en eenige manschappen van de 2e sectie, 3 Duitschers, welke in een woonschuit waren, gevangen genomen. De korporaal Schippers werd licht gewond door een kolfslag van een uit het terrein te voorschijn komenden Duitscher, welke Duitscher door hem buiten gevecht wordt gesteld.

De 2e Sectie passeerde daarna den grooten weg Den Haag-Amsterdam. een groep doorzocht tezamen met groepen van andere afdeelingen het Kerkhof. De overige 2 groepen doorzochten de huizen en het terrein tusschen den Hoogen Morschweg en den Rijn en rukten door het bosch en het kreupelhout aldaar voorwaarts, Aan de rand van het open terrein gekomen, kwam de 2e sectie onder hevig vijandelijk vuur. waarbij de Sergt. Jansen H.J.A. en de korporaal Bamberg H. sneuvelden en de dpl. soldaten Eikenaar, Langstraat en den Boer gewond werden, waarvan de eerste twee ernstig. De Res.1e Luit. Naber werd zeer licht gewond.

Groepen van andere afdeelingen hebben toen vanaf het kerkhof de 400 m meer noordwaarts gelegen Steenfabriek kunnen bereiken, waarheen eveneens een patrouille van de 2e sectie onder Res, 1e Luit. Naber gedekt langs den weg gegaan is.

Een groep van 14 man van de 2e sectie onder den Sergt. de Kimpe is daarna onder dekking van zw.. mitrailleurs van het 22e Depot-Bataljon 200 m N. van den Haagschen Sohouw in een boot het water overgestoken en heeft tezamen met een groep van een andere afdeeling een boerderij, waarin zich naar medeedeling ca. 11 Duitschers bevonden omsingeld. Een gedeelte is de boerderij binnen gedrongen en heeft eenige Duitsohers onschadelijk gemaakt, waarna de ander aanwezige Duitschers zich overgegeven hebben. Hierbij heeft zich o.a. onderscheiden de dpl, soldaat v.Straaten.

De kaderopleiding 1940/II was intusschen langs den Lagen Morschweg opgerukt als rechterflank dekking en had stelling genomen bij een boerderijengroep ca. 600 m ten O, van de Steenfabriek.

Vrijdag 10 Mei 1940 ‘s avonds 19.30 uur van den majoor v. Weenen het bevel ontvangen, om met de 1e en 3e sectie en de Kaderopleiding het terrein en de wegen Z.W. van den Haagschen Schouw af te sluiten, waartoe de Kaderopleiding verplaatst werd van de boerderijen 600 m ten O. van de Steenfabriek naar een punt aan den weg naar den Haag, ca. 500 m Z.W. van den Haagschen Schouw.

Op Zaterdag 11 Mei 1940 is het nog bij het kerkhof aanwezige gedeelte van de 2e sectie voorwaarts gegaan naar de Steenfabriek. Het zich aan de N.O. zijde van den Rijn bevindende gedeelte van de 2e Sectie is onder bevel van den Kapitein Quack gesteld.

Het overige gedeelte van de 5e Compagnie heeft Zaterdag 11 Mei en Zondag 12 Mei de bereikte stellingen bezet gehouden.

Op Zondag 12 Met 1940 is een patrouille van de 2e Sectie gegaan naar een huizengroep ca. 500 m ten N. van de steenfabriek, waarbij de dpl. Soldaat Visser T. gewond werd. Hierop te een groep van 12 soldaten van de 2e Sectie onder Sergt. Arends met den 1e Luit. Baruch naar deze huizengroep opgerukt, deze groep heeft zich hierbij bijzonder goed gedragen. In den middag van Zondag 12 Mei 1940 is de eerste sectie, welke het terrein in omgeving van de Schenkbrug bezet hield als versterking naar voren gegaan en heeft stelling genomen langs de Hooge Rijndijk tusschen de boerderij Veldzicht en de boerderij. gelegen ca. 150 m Z.O. van de brug over de Wassenaarsche Wetering. Op Maandag 13 Mei is de 6e Compagnie van het 15e Depot Bataljon naar voren gehaald onder dekking van een groep tirailleurs van de 5e Compagnie.

Bij het naderen van de brug over de Wassenaarsche Wetering is de soldaat Snoep C., die deel uitmaakte van een patrouille gewond.

Na een verkenning van de Wassenaarsche Wetering per boot onder den 2e Luit. Engelman van het 22e Depot-Bataljon, Is aan de 1e sectie van de 5e Compagnie bevel gegeven, stelling te nemen langs deze Wetering. Bij de wetering aangekomen kwam deze sectie onder hevig mortier- en mitrailleurvuur waarbij de dpl.soldaat v.d. Steen gewond werd en de sectie gedwongen was terug te trekken naar de boerderij Veldzioht, alwaar zich toen bevonden de 1e sectie en een groep van de 2e sectie van de 5e compagnie en een van 6-15e Depot.Bataljon. Eenige andere onderdeelen n.l. 2e sectie van 2-I-1RI., Kaderopleiding 22e Depot. Bataljon, 1 sectie zw.mitrailleurs van 6-22e Depot-Bataljon (2 stukken) en verbindingspersoneel van 6-22e Depot-Bataljon, die zich nabij de boerderij 150 m Z.O. van de brug over de Wassenaarsche Wetering bevonden, werden op de boerderij Veldzicht teruggetrokken en onder commando van commandant 5-15e Dep.Bataljon gesteld . Het commando van de 1e sectie van 5-15e Dep. Bat. is hier wegens uitvallen van Res. Luit.v.d. Steen (tengevolge van een val) overgegaan op Vaandrig Verschuren. De 2e en 3e sectie en de kaderopleiding van 5-15e Dep.Bat. behielden hun opstellingen van den vorigen dag.
Op Dinsdag 14 Mei 1940 werd dezelfde opstelling behouden en zijn geen bijzonderheden voorgevallen.

Leiden, 21 Mei 1940.
De C.-5-15e Depot-Bataljon.
De Res. Kapitein.
w.g. P.H. Kok.

1 bijlage: 2 schetsen.