TERUG

Kapitein H. Oortman Geerlings.

C.-II-6R.A..

 

 

6e REGIMENT ARTILLERIE.
IIe AFDEELING.
Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

10 Mei 1940.  Zoodra per radio bekend wordt gemaakt, dat parachutisten op verschillende plaatsen landen (pl.m. 4.00), wordt n Off. en 20 man uitgezonden naar den Cruquisbrug ten einde patrs. uit te zetten voor waarneming van het terrein en ter beveiliging van de legering. De Afd. wordt gealarmeerd in de legeringsgebouwen de beredenen in de stallen, klaar voor afmarsch.

Te 08.00 wordt van C.-6R.A. bevel ontvangen om de Afd. in het park klaar te stellen voor afmarsch, wat te pl.m. 10.00 aan C.-6R.A. wordt gemeld. C.-III-Div. beveelt dat de Afd. wordt toegevoegd aan C.-9R.I.
In verbinding gesteld met C.-9R.I. gaf deze bevel om klaar te houden voor afmarsch. Te 12.30 een nieuw bevel ontvangen van C.-III-Div. dat de Afd. thans onder de bevelen staat van C.-4R.I. op Katwijk a/d Rijn.
Tfn. doen melden dat de Afd. klaar stond voor afmarsch en bevel ontvangen om af te marcheeren ri. Noordwijkerhout over Zilk, Ruigenhoek en aldaar weder bevelen te vragen.

Bij Ruigenhoek blijkt de weg versperd en moet men over Lisse. Op deze open weg komt het eerste Duitse vliegtuig over en beschiet de colonne, die pl.m. 2000 m. lang was, daar de Btn. marcheeren met 100 m. en de stukken met 25 m. afstand. Op den geheel open weg tusschen Lisse en Sassenheim moet de Afd. halt houden achter de colonne van 9R.I. welke door het drukke burger verkeer wordt tegengehouden. Te pl.m. 16.30 staan de Btn. zoo goed mogelijk gedekt opgesteld te Offem. Hier wordt bevel ontvangen van C.-4R.I. om in stg. te komen Z. van Noordwijk, front Z.

En stg. wordt uitgezet in bollenvelden, n gedekte stg. is niet aanwezig. De Afd. moet vu. kunnen brengen op het strand Z. van Katwijk a/Zee. Te 19.00 wordt gemeld dat de Afd. klaar is tot vuren. De maskeering wordt verbeterd, rust bij de stukken, keukenwagens komen naar voren. Te 21.25 geeft C.-4R.I. bevel vr licht worden, de Btn. van stg. te doen veranderen naar de N. zijde Uitwateringssluis bij Katwijk a/Zee. Bij een poging om in het pikdonker een stg. uit te zetten wordt van C.-III-2R.A. vernomen dat diens Afd. reeds opdracht had ontvangen om hier in stg. te komen en er geen plaats meer is voor meer Btn.

Dit gemeld aan C.-4R.I., waarna deze opdracht geeft O. van genoemde sluis tot aan de brug naar Katwijk a/d Rijn de Btn. op te stellen. Hoewel de weg zeer smal is en het terrein geheel open, worden de voorbereidingen getroffen. Inmiddels echter komt de Lt. Verk. met een nieuw bevel, waarbij de Btn. worden opgesteld op het schietterrein te Katwijk a/Zee.

11 Mei 1940. Te 02.00 op het schietterrein en gewacht tot het een weinig licht begint te worden om de plaatsen der Btn. te bepalen. De Btn. zijn 05.00 te Katwijk a/Zee en worden te 07.00 klaar tot vuren gemeld. Hr. 32.00. Vuur voor te bereiden Z. van Wass. Slag, O. van Waterleiding. Wp. op Wilhelminaduin.
Te  7.20 opdracht ontvangen om vu. uit te brengen op Valkenburg. De Btn. moeten daarvoor meer dan 1000 0/00 li. van de hr. schieten, waardoor de vuurmonden achter elkaar komen te staan. Alleen de eerste Bt. kan vuren; de derde Bt. moet van stg. veranderen, terwijl de 2e Bt. gereed gesteld blijft op het voorbereide vuur.

In afdeelingsvuur met de 1e Bt. geschoten op Steenbakkerij Z. van Valkenburg, die spoedig in brand staat en waaruit een groep D. vlucht, die met vu. achtervolgd wordt tot aan een ander huis dat met enige treffers zwaar wordt beschadigd. De Btn., vooral de 2e en 3e Bt. staan geregeld onder mvu. uit O en N.O. ri.

Afgegeven vuren:

 

1e Bt. uitwerkingsvuur op Steenfabriek Z. van Valkenburg.
idem op boerderij.
idem op Kalkfabriek
vuurstoot op parachutisten bij vliegveld
uitwerkingsvuur op boerderij Zonneveld
idem op huis N. van de Kerk in Valkenburg
vernieling met n stuk op witte huis achter Kerk.
2e Bt. uitwerkingsvuur op de O. Watermolen, vt. 28-63. met aangrenzende boerderij en schuur.
(opdracht tot vernietiging gewijzigd ter voorkoming van te groot mun. verbruik.)
3e Bt. uitwerkingsvuur op vliegveld Valkenburg.

12 Mei 1940.  Te 3.00 zijn de Btn. weder klaar voor vuren. De min. aanvulling uit de gevechtstrein heeft plaatsgehad. Te 6.00 wordt gemeld ligging der eigen troepen door een A.O.I., Kornet 't Hoen. De wp. meldt geregeld onder vu. te staan. Een deel der inf. wordt gedurende de nacht teruggenomen, daar het zeer vermoeiend is. Hierdoor is de Afd. onvoldoende beveiligd en worden na overleg met den inf.C. ter plaatse eenige patrs. tezamen 25 man, gedurende de nacht in W. ri. uitgezet bij de Watertoren.

Afgegeven vuren:

 

1e Bt. uitwerkingsvuur op witte huis bij vliegveld.
idem op dorp Valkenburg.
idem op Kerk Valkenburg.  
2e Bt. Niet gevuurd.
3e Bt. uitwerkingsvuur op boerderij O. van vliegveld.

13 Mei 1940. 1*) Te 1.00 opdracht van C.-4R.I. om n S. te leveren voor steun van I-9R.I. en dit onderdeel te begeleiden in het voorterrein. Aangewezen de 2e Lt. Vermeer met n S.-2eBt. Inmiddels de C.-4R.I. verzocht deze S. niet mede te geven in het voorterrein daar dit een zeker verlies van stukken zou beteekenen en onder het Zw.Mitr.vu. zwaar verlies aan menschen en paarden zou veroorzaken. Het plan om de vuurmonden met handen naar voren  te brengen moet eveneens worden afgewezen als zijnde onuitvoerbaar. Bovendien heeft de S. dan geen mun. Den A.O.I. krijgt opdracht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit plan wordt uitgevoerd. Uit de betrokken stgn. kan elk gewenscht vu. op Valkenburg met directe waarneming worden afgegeven. De S.-Vermeer vertrekt te 3.45 en komt te pl.m. 10.00 weder onverrichte zake terug. 

Te 7.50 bevel ontvangen van IIIe Div. om twee Btn. te doen afmarcheeren naar Leiden en deze in te zetten in het pantserafweerfront. De 1e en 3e Bt. vertrekken te 11.45 en nemen zooveel mogelijk sb's nr:38 mede. 
Aankomst te Leiden bij den Wilhelminabrug om pl.m. 13.00 waar de colonne wordt opgesteld onder de boomen van het kanaal. Onderweg te Katwijk en te Leiden nog door vliegtuigen beschoten. De Btn. worden alleen met achterspannen in stg. gebracht, de 1e Bt. langs den weg te Leiderdorp, de 3e Bt. langs de groote verkeersweg naar Koudekerk.

De stukken worden naast de weg ingegraven pl.m. 150 m. achter elkaar, zoodat zij den weg enfileeren. Borstweringen worden gemaakt van aarden en ijzeren platen benevens een goede camouflage.
Voor het voorste en tusschen het 2e en 3e stuk worden wegversperringen aangelegd van betonringen aangevuld met zand en aarde en dit zoveel mogelijk vastgezet in den weg. De 2e Bt. blijft te Katwijk. Daar de wp. op een duin tusschen kogelvangen 7 en 8 meerdere malen mvu. krijgt, besluit de Bt.C. deze wp. in te graven.

Afgegeven vuren:

 

1e Bt.  geene.
2e Bt. vernielingsvuur op vliegtuigen op het vliegveld Valkenburg.
uitwerkingsvuur op huis N. van den Kerk.
idem op huis Z. van Valkenburg bij fabriek.
3e Bt. uitwerkingsvuur op huis N. van Kerk te Valkenburg.
idem op houtrand N. van boerderij Zonneveld.
idem Valkenburg

14 Mei 1940.  Opdracht ontvangen van C.-III Div. met de 2e Bt. een uitwerkingsvuur af te geven op Valkenburg ter voorbereiding vaan een aanval. Plaatsen der eigen troepen worden nauwkeurig opgegeven.

 

1e Bt. geene.
2e Bt. uitwerkingsvuur op Valkenburg.
idem op boerderij O. van vliegveld Valkenburg
3e Bt. geene

Pl.m. 17.00 bevel ontvangen wapens neder te leggen.
Bij de Afd. gesneuvelden: geene.
Gewonden: geene.

Verschoten mun.:

1e Bt. pl.m. 610 schoten,
2e Bt. pl.m. 425 schoten,
3e Bt. pl.m. 360 schoten.

Te Heemstede 30 Mei 1940.
De C.II-6R.A.         
De kapitein:          
H. Oortman Gerlings.  

1*) De opdracht van C.-4R.I. om n S. te leveren voor steun van I-9R.I. geschiedde op 12 Mei.