TERUG

Res. 1e lt. H. Beuker Andreae.

C.-2-II-6R.A.

 

 

6e REGIMENT VELD ARTILLERIE.
IIe  AFDEELING.

2e BATTERIJ.

Gevechtsberichten van 11, 12, 13 en 14 Mei 1940.

11 Mei 1940.  
Bevel ontvangen: waar: cp.-Bt.C. 
uur : 15. 00
van : C -II-6 R.A.


Opdracht: vernielingsvuur Oostwatermolen Z. van vliegveld Valkenburg; storend vuur op nabij gelegen boerderij.
Uitvoering: nauwkeurig afstand bepalen met re. stuk, daarna met geheele batterij met geconcentreerde richtlijnen uitwerkingsvuur, daarna met grootere breedteverdeeling uitwerkingsvuur op
boerderij.
Beknopt verslag: volgens later ontvangen inlichtingen uit het voorterrein is het gestelde doel volkomen bereikt. Bij het beëindigen van het vu. op de Molen vluchtte de vij. naar de boerderij, waarop terstond daarna het vu. op de boerderij volgde.12 Mei 1940.
Bevel ontvangen: waar: cp.-Bt.C.
uur : 1.00
van :C.-II-6 R.A.
Opdracht: rechtstreeks steun aan 4 R.I., door indeeling bij een Bat. Vuur zou gebracht moeten worden van uit de voorste lijn. Door C.-II-6 R.A. werd aangewezen één S. onder co. van den 2e Lt, Vermeer.
Uitvoering: afmarsch met bespanningen te 4.00. Door den C. van deze S. is aan de betrokken Bat.
C. uiteengezet, dat het inzetten van de S. in de voorste lijn vrijwel zeker een groot verlies zou beteekenen aan materieel, menschen en paarden, terwijl alle doelen, ook uit het eigenlijke stellingterrein zouden kunnen worden bevuurd.
De S. is toen niet ingezet.13 Mei 1940.
Vertrek II-6 R.A. min 2e Bt. te 11.45. De 2e Bt. blijft achter in het stellingsterrein te Katwijk, onder rechtstreeks bevel van C.-4 R.I. De stg. wordt achterwaarts verlegd teneinde aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Bespreking met C.-4.R.I., teneinde een machtiging te verkrijgen voor zelfstandige vuuropening op parachutetroepen op of bij het vliegveld wordt in overweging genomen. 
Bevel ontvangen: waar: cp.-Bt. C.
uur: a. 15.30
       b. 17.00
       c. 18.45
Opdracht: a. vernielingsvuur op vliegtuigen vliegveld Valkenburg.
               b. uitwerkingsvuur op huis 0. van kerk Valkenburg.
               c. uitwerkingsvuur op huis 800 m. van vliegveld. De ligging van het tweede en derde
vuur werd mede door de inf. aangewezen.

Uitvoering: a. schieten van bevestigde grenzen, daarna uitwerkingsvuur 
                b. en c. nauwkeurig afstand bepalen, daarna uitwerkingsvuur.

Beknopt verslag: de vuren b. en c. Volgens mededeling van de inf. hebben deze vuren zeer goed gelegen. Inmiddels opdracht ontvangen tot zelfstandige vuuropening op parachutisten op of nabij het vliegveld.
Opdracht gegeven tot ingraving w.p. wegens beschieting door D.mitr.14 Mei 1940.  
W.P. voltooid, mun. aangevuld. Machtiging C.-4 R.I. uitgebreid tot alle oogenbliksdoelen. Te 14.00 verspreide troepjes van 2 tot 6 man ontdekt die zich verscholen in schuurtje 0. van vliegveld. Daar echter gemeend werd dat roode-kruis-vlag werd medegevoerd, instructie gevraagd aan 4R.I. Bericht terug geen vuur openen.
Bevel ontvangen: waar: cp. Bt.C. van: 4R.I.
te. a. 15.00.
     b. 15.45.

Opdracht: a; Uitwerkingsvuur. op Valkenburg.
                b. idem op boerderij 100 m. 0ost en 200 m. Zuid van vliegveld Valkenburg.
Uitvoering; a.: schieten van bevestigde grenzen op Kerk Valkenburg, daarna uitwerkingsvuur 4
                     afstanden 50m.
                b.: nauwkeurig afstand bepalen, daarna uitwerkingsvuur.

Te 17.45 bevel wapens neerleggen.

Te Heemstede, 10 Juni 1940,
De C.-2-II-6 -R.A.
De 1e Luitenant:

res. 1e lt. H. Beuker Andreae.