TERUG

Inspecteur der Infanterie
Gen. Maj. W.F.A.Hackstroh.

Bron: Mil. Spectator.

 

 

Z E E R   G E H E I M

's Gravenhage, 13 april 1940.

Postkantoor 's Gravenhage.
Nr. 43 .G.

ONDERWERP;
Gewapende hulpverlening door personeel der Depots Infanterie.

Naar aanleiding van een mij door eenige Depotcommandanten gestelde vraag inzake gewapende hulpverleening door personeel van de depots infanterie op aanvrage van commandanten van in de nabijheid der depots gelegen onderdeelen der weermacht, doe ik U hieronder mijn standpunt ter zake kennen:

  1. Indien geen onmiddellijke hulp vereischt is, zal hulpverleening alleen mogen geschieden na verkregen machtiging mijnerzijds.

  2. Indien onmiddellijke hulpverleening geboden is, moet aan de aanvrage onvérwijld worden voldaan.

Toelichting.

  1. Bij het verleenen van gewapende hulp wordt het beschikbare en geschikt geoordeelde personeel en materieel- afhankelijk van de aanvrage - ter beschikking gesteld.

  2. Ter encadreering van het overige personeel (hieronder te verstaan personeel, dat nog niet voldoende geoefend is - thans de op 1 april  j.l. in werkelijken dienst gekomen dienstplichtigen -, personeel, bestemd voor de bewaking van gebouwen enz. zieken) moet een noodzakelijk aantal kaderleden worden achtergehouden.

  3. Reeds thans zullen, waar dit mogelijk en gewenscht mocht blijken de depotcommandanten ter uitvoering van vorenstaande de noodige voorbereidingen treffen en doen treffen, in overleg met de commandanten, belast met de verdediging van terreingedeelten, waar of in welker nabijheid de depots zijn gelegerd. Ik denk hierbij voornamelijk aan de Gr.Cn. in de Vg. Holland en de Cn. van naburige vliegvelden.

  4. Van elke aanvraage om gewapende hulpverleening, alsmede - in voorkomend geval - van de getroffen uitvoeringsmaatregelen, verwacht ik zoo spoedig mogelijk bericht.
    Cn. III en VIII Depot Infanterie gelieven hierin antwoord te zien op hun brieven resp. d.d. 10 Aprl 1940 Nr. 115 G en 10 April 1940 Nr. 104 G.

De Generaal-Majoor     
Inspecteur der Infanterie. 
w.g. W.F.A. Hackstroh.  

Aan o.a. Commandant Vesting Holland,
             Commandant WestFront Vesting Holland.

 

 

  Zie ook over dit onderwerp :